Kérdése van? Hívjon minket! +36-70/903-4817

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Rodizto (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

https://rodizto.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Antal Róbert
Székhely címe: 7756 Kisbudmér, Kossuth Lajos utca. 44

Nyilvántartási szám: 51009045
Statisztikai számjel: 67961287-1629-231-02
Adószám: 67961287-1-22
Bankszámlaszám : 50100019-10008418

IBAN: HU41 5010 0019 1000 8418 0000 0000 BIC CODE: TAKBHUHB

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 7756 Kisbudmér, Kossuth Lajos utca. 44
Telefon: +36709034817  (normál díjszabású)
E-mail: kapcsolat@rodizto.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak bruttó árak.

Kiszállítás, Postai csomag, Postán maradó, csomagautomata. 

1. A választható szállítási módok, azok költségei, és a szállítási határidők a szállítási információk oldalon olvashatók.

2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

3. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

-Banki átutalás (előre utalás)

Ha ezt a fizetési módot választja, 24 órán belül át kell utalnia, a megrendelés visszaigazoló email-ben kapott bankszámla számra a megrendelés összegét.

Ha ez nem történik meg, a megrendelése törlésre kerül.

-Barion, bankkártyás fizetés.

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Antal Róbert, 7756 Kisbudmér, Kossuth Lajos utca. 44

Telefon: +36709034817

Email: kapcsolat@rodizto.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített ellenszolgáltatást A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

„A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Antal Róbert, 7756 Kisbudmér, Kossuth Lajos utca. 44 Email: kapcsolat@rodizto.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Vitás kérdések rendezése

A szerződő felek megállapodnak, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

 

Kelt: Kisbudmér, 2016.12.12

Hatályba lépés dátuma:2016.12.12

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató

Antal Róbert (továbbiakban adatkezelő) a www.rodizto.hu honlapon webáruházat üzemeltet, mely során az odalátogató érdeklődők, vásárlók, felhasználók, regisztrálók (továbbiakban felhasználó) adatait kezeli.

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: Antal Róbert (Rodizto)
Cím: 7756 Kisbudmér, Kossuth Lajos utca. 44
Telefon: +36709034817 (normál díjszabású)
E-mail: kapcsolat@rodizto.hu
Statisztikai számjel: 67961287-1629-231-02
Adószám: 67961287-1-22
Bankszámlaszám: 50100019-10008418
Tárhely-szolgáltató adatai:UNAS Online Kft.
 Magyarország, 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, harmadik személy részére történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (pl. számlázás) teljesítése, valamint a felhasználó által kért egyéb műveleteknek (pl. hírlevél küldése) céljából.

Az adatkezelés alapja

A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a felhasználó a regisztráció, illetve a megrendelés alkalmával, az Általános Szerződési Feltételek elfogadására szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, vagyis a személyes adatok megadása nem kötelező. Bizonyos szolgáltatásokat azonban (pl. az online megrendelés a webáruházban), a szükséges adatok megadása nélkül nem lehet igénybe venni.

Kezelt adatok köre

A felhasználók által a regisztráció, illetve a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, telefon, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím.

A felhasználók által a hírlevélre feliratkozás során megadott adatok: név, e-mail cím.

A webáruház böngészése során úgynevezett cookie-k (sütik) kerülnek tárolásra a felhasználó böngészőjében.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerülnek tárolásra.

A cookie-k használatát a felhasználó letilthatja a böngészőjében, illetve törölheti a tárolt cookie-kat. A webáruház teljes körű használatához cookie-k engedélyezése szükséges, ezért a Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését.

Az adatok biztonsága

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az felhasználók személyes adatai biztonsága érdekében az adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó kérheti az adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat az adatkezelő köteles helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

A regisztráció, illetve a megrendelés során megadott adatait a honlapon található vásárlói fiókjában a felhasználó is módosíthatja, ill. helyesbítheti. Amennyiben vásárlói fiókját törölni szeretné, forduljon az adatkezelőhöz elérhetőségei egyikén.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a felhasználó kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Vásárlási tudnivalók
A vásárlás menete

Lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a “Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A “Kosár” linkre kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a rendelés végösszegét.Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.“Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva átirányításra kerül a megrendelés oldalunkra. A megrendelés űrlap adatainak kitöltése után, de még a megrendelés elküldése előtt a megrendelést megerősítő felületen még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve lehetősége van a megadott adatok módosítására a megrendelés lépései mellett található “Módosítás” linkre kattintva.Ha szeretne megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, majd amennyiben elolvasta, és minden pontjával egyetértve elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket pipálja ki a jelölőnégyzetet, és a “Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesítse a megrendelését. A megrendelés sikeréről a honlap felületén és e-mail-ben is tájékoztatjuk Önt.